Tekst jednolity z dnia 30.09.2017 r.

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

ROZWOJU SPORTU I KULTURY

PAIDEIA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Kultury PAIDEIA zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych.

2.Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „Stowarzyszenie Paideia”

§ 2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia może prowadzić działalność także poza jej granicami.

2.Siedziba Stowarzyszenia mieści się w miejscowości: Rogoż w gminie Wisznia Mała, powiat trzebnicki w województwie dolnośląskim.

§ 3

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

 

§ 4

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznym i wolontariacie.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach oraz może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.§ 6

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989r z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celami Stowarzyszenia działającego na rzecz pożytku publicznego są:

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

5. Działalność na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

8.Działalność na rzez integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

9.Turystyka i krajoznawstwo;

10.Promocja i organizacja wolontariatu.

 

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 

 

1.Prowadzenie treningów sportowych dla zawodników i zawodniczek;

2.Dbanie o rozwój psychomotoryczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3.Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze kraju i poza jego granicami;

4.Upowszechnianie sportów letnich i zimowych, a także organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci młodzieży oraz osób dorosłych;

5.Kompleksowe organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy tryb życia, w tym „ Turniej Karate o Puchar Gór Kocich”

6.Rozwój i promocja dyscypliny sportowej karate Shotokan/WKF;

7. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie kursów, zajęć, warsztatów, wystaw, imprez, konferencji naukowych, obozów sportowych, turystycznych, egzaminów oraz innych działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

8. Utrzymanie obiektów sportowych oraz urządzeń towarzyszących;

9. Udostępnianie obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego, a także działanie na rzecz ich rozwijania;

10. Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, integracyjnym, turystycznym i kulturalnym;

11. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, a także finansowanie stypendiów;

12. Prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych, publikacji naukowych i popularnonaukowych, materiałów promujących zdrowie i czynny wypoczynek oraz innych materiałów związanych z celami stowarzyszenia;

13. Organizowanie kursów, seminariów, stażów, szkoleń sportowych;

14.Organizowanie zajęć edukacyjnych wspomagających naukę przedmiotów humanistycznych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;

15.Rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat regionu, jego historii i kultury

16. Propagowanie historii i kultury Japonii;

17.Prowadzenie działalności naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej, jaką jest historia;

18.Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;

19.Organizacja i prowadzenie Młodzieżowego centrum Wolontariatu;

20. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej;

21. Współdziałanie i współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, szkołami, uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy.

 

 

§ 9

 

W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

 

§ 10

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

2.Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

3.Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 13

1.Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne powyżej 18 lat mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.Małoletni poniżej 18 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4.Członkowie zwyczajni przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, po opłaceniu jednorazowej składki wpisowego, w wysokości nie większej niż równowartość składki kwartalnej.

5.Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, zapadłej większością 2/3 głosów.

6.Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

7.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub osobiste świadczenie. Status członka wspierającego nadaje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, po pisemnym ustaleniu zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia.

8.Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela. Przedstawicielem osoby prawnej nie może być członek Stowarzyszenia.

9. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane stowarzyszenie.

10.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 14

1.Członek zwyczajny ma prawo do:

a)biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia

b)zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia, a także oceny ich działalności,

c)udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,

d)korzystania z dorobku i wszelkich form działalności stowarzyszenia,

e)odwoływania się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,

b)regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia,

c) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizowanie jego celów.

d)dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członek wspierający ma prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty, dotyczące podejmowanych przez nie działań.

 2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzeganie statutu i uchwał władz.

§ 16

1. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolnieni są z opłacania składek członkowskich

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,

b) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, złożonej Zarządowi w formie pisemnej,

c) uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia w przypadku nieusprawiedliwionej zwłoki w opłacaniu składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia lub w przypadku nieprzestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał Zarządu, jak też działań godzących w dobre imię Stowarzyszenia;

 1. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1 lit c może być podjęta po bezskutecznym wezwaniu członka Stowarzyszenia do uregulowania należności lub zaprzestania naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia oraz działań godzących w Stowarzyszenie. Wezwanie powinno zostać doręczone członkowi na piśmie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę sama funkcję pełnić dłużej niż dwie kadencje.

§ 20

W przypadkach śmierci, rezygnacji lub wykluczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład organu uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na wolne stanowisko w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni
  z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi
  z głosem doradczym.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do końca czerwca.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy liczącej co najmniej 1/3 zwyczajnych członków stowarzyszenia.

 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków na co najmniej siedem dni przed terminem zebrania.

 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

 7. Jeśli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy wystarczająca liczba członków do podjęcia uchwały zgodnie z ust. 6, głosowanie odracza się o co najmniej piętnaście minut. W ponowionym głosowaniu uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 23

 1. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości organów Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a) uchwalenie statutu i jego zmian,

b)nadawanie i pozbawianie statusu członka wspierającego i honorowego,

c)wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia ,

e)uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia na dany rok,

f)podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

g)uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 24

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, ponosząc odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków.

 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków, w tym Prezes, Sekretarz i Skarbnik.

 3. Zarząd poprzez Prezesa lub upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej trzech członków Zarządu, w tym prezesa lub sekretarza.

 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 6. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

 7. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 8. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Bieżące prowadzenie spraw oraz dokumentacji stowarzyszenia,

 2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. Przygotowywanie projektów budżetu Stowarzyszenia,

 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,

 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych,

 8. Składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie godności członka wspierającego oraz honorowego,

 9. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich,

10.Uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem.

 

 

Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej dwóch członków. Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - głos Zastępcy Przewodniczącego.

§ 27

Podczas pierwszego posiedzenia, Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Opiniowanie sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Stowarzyszenia,

 2. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,

 3. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Zarządu co do prawidłowości działania, w tym zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

 4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 5. Prawo żądania zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się Zarządu z obowiązków przewidzianych Statutem, a także zwoływania posiedzenia Zarządu,

 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,

 7. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

 8. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności.

 9. Zawieranie umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu,

10.Reprezentowanie Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu.§ 29

W przypadku określonym w § 28 pkt. 5 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania, natomiast posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 30

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

 1. Członek Zarządu lub jego małżonek,

 2. Osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa,

 3. Osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku służbowym lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 4. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

 3. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych bezpośrednio w związku z pełniona funkcją.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 32

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,

 2. darowizn, zapisów ,spadków, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publicznej,

 3. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,

 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

 5. dotacji z budżetu państwa, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,

 6. grantów krajowych i zagranicznych,

 7. dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

 8. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 33

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego roku kalendarzowego. Członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.

§ 34

1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

§ 35

 

Do składania oświadczeń woli Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes lub sekretarz działający jednoosobowo.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

Uchwalę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 37

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób prowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku oraz wyznacza likwidatora.

 3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony na:

a. realizację celów podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia,

b. zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzeczpodobnych celów, jak te wymienione w niniejszym statucie.

§ 38

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Zarząd:

1………………………………………….

2…………………………………………

3………………………………………..